Twristiaeth Awyr Agored
English Website

Amdanom ni

Mae Twristiaeth Awyr Agored yn cael ei ariannu’n rhannol gan Raglen Cymru-Iwerddon 2007-2013. Mae’n cynnwys chwe chorf...

Conwy County Bourough Council

Bwrdeistref Sirol Conwy

Mae gan Gonwy arfordir trawiadol (sy'n rhan bwysig o Lwybr Arfordir Cymru), mae tua 35% o'r Fwrdeistref Sirol o fewn Parc Cenedlaethol Eryri, ac mae'n cynnig rhai o'r golygfeydd panoramig gorau yng Nghymru.

Mae traethau'r Fwrdeistref Sirol yn ymestyn 37 milltir o Lanfairfechan yn y gorllewin at afon Clwyd yn y dwyrain, a cheir amrywiaeth o dirweddau rhwng yr arfordir a Dolwyddelan a hyd at Gerrigydrudion yn y de-orllewin. Arwynebedd y Fwrdeistref Sirol yw 113,000 hectar. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gwasanaethu poblogaeth breswyl o 111,800, 80% ohonynt yn byw yn nhrefi mwyaf yr arfordir yn Abergele, Bae Colwyn a Llandudno. Mae twristiaeth yr un mor bwysig yng nghefn gwlad ag ydyw yn y trefi glan môr, ac mae ymwelwyr yn cael bod harddwch gerwin y dirwedd wledig yn ddelfrydol ar gyfer gwyliau egnïol neu hamddenol. Nid yw'n syndod mai twristiaeth yw prif sector cyflogaeth yr ardal o hyd, a bod o 1.2 miliwn o ymwelwyr yn dod i aros a 4.1 miliwn yn ymweld am ddiwrnod bob blwyddyn.

Mae'r amgylchedd awyr agored godidog hwn yn cynnig cyfle i ymwelwyr gael profiad o nifer mawr o gynhyrchion gweithgarwch ac antur, fel cerdded, dringo, beicio mynydd, canŵio, ogofa, hwylio, sgïo, jetsgïo a syrffio.

Conwy yw Partner Arweiniol y prosiect ac mae ganddo gyfrifoldeb cyffredinol dros gydlynu gweithrediadau'r prosiect.

Dún Laoghaire-Rathdown

Dún Laoghaire-Rathdown

Ychydig i'r de o Ddulyn, prifddinas Iwerddon, mae sir Dún Laoghaire - Rathdown.

Mae bron 200,000 o bobl yn byw yn y sir ac mae'n gyrchfan poblogaidd i ymwelwyr. Gyda'i golygfeydd hardd ar yr arfordir a mynediad i'r mynyddoedd, mae digon o weithgareddau awyr agored i ddewis ohonynt gan gynnwys cerdded, hwylio, beicio mynydd, marchogaeth a chaiacio... mae rhywbeth at ddant pawb.

Mae Cyngor Sir Dún Laoghaire-Rathdown yn arwain ar y drydedd golofn, datblygu mentrau marchnata arloesol mewn twristiaeth awyr agored.

Gwynedd Council

Gwynedd

Mae Gwynedd â'i golygfeydd hardd a thrawiadol yn cynnwys Parc Cenedlaethol Eryri a'r mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr – yr Wyddfa – sy'n sefyll uwchben y copaon eraill ar 1085m.

Mae ychydig llai na 200 milltir o Lwybr Arfordir Cymru o fewn Gwynedd, yn ardaloedd Menai, Llŷn a Meirionnydd. Ceir amrywiaeth o olygfeydd hardd ar yr arfordir, lle mae llethrau'r mynyddoedd uchel yn disgyn at draethau godidog ar hyd y glannau. Mae golygfeydd hardd o Ynys Môn ar yr arfordir, ac mae nifer o gyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau a gwylio bywyd gwyllt. Yn ogystal â hyn, mae Gwynedd yn cynnwys Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ym Mhenrhyn Llŷn ac mae un o'r prif Academïau Hwylio Cenedlaethol ym Mhwllheli. Mae holl amrywiaeth y gweithgareddau sydd ar gael yng Ngwynedd i'w gweld yng Nghanolfan Ragoriaeth Eryri sy'n cynnig dewis eang o weithgareddau sy'n amrywio o feicio i lawr mynyddoedd i bysgota a llwybrau beicio i bobl sy'n chwilio am fwy o dawelwch.

Arwynebedd Sir Gwynedd yw 2,548km² ac mae'n gartref i 116,844 o bobl, y rhan fwyaf ohonynt yng ngogledd y Sir ac ar hyd yr arfordir. Nid yw'n syndod bod harddwch y sir yn denu mwy nag 8 miliwn o ymwelwyr y flwyddyn, a bod mwy na'u hanner yn aros dros nos. Ceir gweithgareddau ac atyniadau sy'n addas i bob oedran.

Mae Gwynedd yn cynorthwyo'r partneriaid allweddol eraill ym mhob maes gweithgarwch ac mae'n gyfrifol am gynnal y gynhadledd a'r dathliad terfynol.

Kildare

Kildare

Poblogaeth sir Kildare yw 209,955. Mae tair afon fawr yn y sir yn ogystal â'r Grand Canal a'r Royal Canal sy'n rhedeg ar draws y rhan ogleddol.

Atyniadau'r ardaloedd hyn yw cerdded, rasio ceir, rasio ceffylau, pysgota, dyfrffyrdd, llwybr treftadaeth a Llwybr Gordon Bennett.

Mae Cyngor Sir Kildare yn arwain ar y bedwaredd golofn gweithgarwch: Cynnwys cymunedau lleol mewn gweithgareddau awyr agored drwy hybu gwirfoddoli a chreu brwdfrydedd i gymryd rhan mewn prosiectau Awyr Agored.

Lilkennt Leader Partnership

Dyffryn Barrow

Mae ardal Dyffryn Barrow yn ne-ddwyrain Iwerddon, tua 20 km o ddinas Kilkenny a thref Carlow a 100 km o ddinas Dulyn drwy adael yr M9 ar gyffordd 6. Mae'n cynnwys nifer o ardaloedd hardd ar hyd afon Barrow. Y dref ar ganol Dyffryn Barrow yw Graignamanagh, ond mae hefyd yn cynnwys ardaloedd hardd fel St. Mullins, Inistioge, Borris a'u cefnwlad.

Harddwch yr ardal yw ei phrif atyniad, ac mae afon Barrow a mynydd Brandon Hill yn elfennau pwysig sy'n cynnig cyfle i ddatblygu amrywiaeth o weithgareddau twristiaeth awyr agored. Rydym yn gobeithio y bydd gweithgareddau o'r fath yn ychwanegu at ddarpariaeth gyffredinol yr ardal i ymwelwyr.

Partneriaeth LEADER Kilkenny yw'r partner arweiniol ar gyfer y golofn gyntaf o weithgarwch, meithrin datblygiad busnesau ym maes twristiaeth awyr agored.

Gwynedd Council

Y Bartneriaeth Awyr Agored

Sefydlwyd Partneriaeth Awyr Agored Gogledd-orllewin Cymru yn ffurfiol yn Ebrill 2005, ac mae'n dal i weithio i wireddu ei gweledigaeth o Gymru egnïol, iach a chynhwysol lle mae hamdden awyr agored yn llwyfan cyffredin ar gyfer cyfranogi, cael hwyl, cyflawni a chyflogaeth sy'n uno cymunedau lleol ac yn creu defnydd cynaliadwy a dealltwriaeth o'r amgylchedd yng Nghymru.

Mae'r Bartneriaeth Awyr Agored yn gwasanaethu'r cyfan o Ogledd Cymru ac mae'n hybu gweithgareddau yng Nghonwy a Gwynedd drwy gyflenwi sesiynau blasu cymunedol a rhaglenni datblygu a hyfforddi.

Mae'r Bartneriaeth Awyr Agored yn arwain ar yr ail golofn gweithgarwch, gan hybu cyfleoedd cyflogaeth drwy ddatblygu rhaglen brentisiaethau i hyfforddwyr awyr agored.