Twristiaeth Awyr Agored
English Website

Newyddion

09/10/2013

Gweithgareddau Cymoth Busnes –
Dyddiad Cau: 15-10-13

Mae'r Prosiect Twristiaeth Awyr Agored wedi datblygu rhaglen o weithdai cymorth busnes dros y misoedd nesa, er mwyn cynnig cymorth pellach i ddatblygu a thyfu eich busnes. Gweler atodiad sydd yn cynnwys manylion am y gweithdai sydd wedi ei trefnu. Os oes genych ddiddordeb mewn mynychu unrhyw un o'r gweithdai cysylltwch â ni yn uniongyrchol i archebu eich lle neu gallwch lenwi'r ffurflen mynegi diddordeb sydd wedi ei atodi. Mae'r gweithdai i gyd am ddim, gyda'r prosiect yn talu am lety a theithio i'r busnesau. Mae cyfyngiad ar nifer o lefydd ar ein sïaswn felly mae'n hanfodol archebu eich lle i osgoi siom.

Dyddiad cau ar gyfer mynegi diddordeb yw'r Dydd Iau'r 15fed o Hydref.

Os ydych angen unrhyw wybodaeth bellach, mae croeso i chi gysylltu â Jon Merrick ar 01492 574201 jon.merrick@conwy.gov.uk neu Sioned Green ar 01286 679 211, e-bost: sionedmairgreen@gwynedd.gov.uk

Rhaglen o weithgareddau cefnogi busness (PDF)
Ffurflen Datgan Diddordeb (.doc)

04/04/2013

Rhaglen Sgiliau yn cael dechrau da

Wrth i fis Awst ddirwyn i ben, cwblhaodd ein Hyfforddeion sydd ar gwrs Hyfforddwyr Twristiaeth Awyr Agored eu hyfforddiant a’u cyfnod sefydlu 6 wythnos. Maent wedi bod yn seiliedig ym Mhlas y Brenin (PyB) ac wedi’u mentora gan Mike Raine, Uwch Hyfforddwr yn PyB sydd ar secondiad i’r Bartneriaeth Awyr Agored i reoli’r cynllun hyfforddiant hwn. Yn ystod y chwe wythnos, mae’r saith hyfforddai, Mel, Jo, Shian, Sheree, Will, Dylan a Fraser wedi bod yn cerdded mynyddoedd, dringo creigiau, mynydda, cerdded ceunentydd, croesi lefel y môr, beicio mynydd, caiacio a chanŵio. Maent wedi ymweld ag amrywiaeth o ganolfannau awyr agored ac wedi gweld rhai o hyfforddwyr mwyaf profiadol yr ardal wrth eu gwaith. Byd y cam nesaf yn gweld y tîm yn rhannu eu hamser rhwng gwaith NVQ yng Ngholeg Llandrillo a chael profiad gwaith mewn canolfannau lleol gan arwain at leoliad hwy mewn canolfan yr haf nesaf.  Mae’r hyfforddeion eisoes ar y ffordd at gael cymwysterau hyfforddwyr wrth fanteisio ar y cyfle gwych hwn a ddarperir gan y Prosiect Twristiaeth Awyr Agored. Y cam nesaf fydd ceisio sefydlu cynllun tebyg gan ddefnyddio profiad Cymreig yn Iwerddon.

30/06/2013

BYDDWCH YN EGNIOL! - Mwynhewch yr awyr agored yn RHAD AC AM DDIM

Heddiw cyhoeddodd Conwy a Gwynedd wybodaeth am Raglen Gweithgareddau Haf 2013 sy’n targedu pobl sydd eisiau rhoi cynnig ar ddringo creigiau, caiacio, syrffio a phob math o weithgareddau awyr agored eraill. 

Yn ystod yr wythnosau nesaf bydd sesiynau rhad ac am ddim yn cael eu cynnal er mwyn i drigolion Conwy a Gwynedd gael blas ar y gweithgareddau awyr agored sydd ar gael iddyn nhw.

Mae’r sesiynau hyn yn cael eu cynnal ledled y ddwy sir trwy’r Prosiect Twristiaeth Awyr Agored, sy’n cael ei ariannu trwy Interreg 4A (Rhaglen Cymru Iwerddon) a chynghorau Sir Conwy a Gwynedd.

Mae manylion llawn y gweithgareddau i’w canfod yn nhaflen Twristiaeth Awyr Agored sydd ar gael ymhob Canolfan Groeso, Canolfan Hamdden a Llyfrgell. Gallwch hefyd ei lawrlwytho yma.
Mae dau fath o sesiwn: sesiwn blas ar gyfer y rheiny sydd eisiau rhoi cynnig ar rywbeth newydd, a sesiwn datblygu ar gyfer y rheiny sydd â rhywfaint o brofiad o’u dewis weithgaredd. Gallwch dderbyn mwy o wybodaeth ynglŷn â’r gweithgareddau yn Disgrifiad o’r Gweithgaredd.

Er bod gan y sesiynau blasu gyfyngiadau oed gwahanol, mae bron pob sesiwn yn addas i blant ac oedolion. Ar gyfer nifer cyfyngedig o gyfranogwyr, mi fydd yna hefyd gyrsiau datblygu mynydda, dringo, beicio mynydd, caiacio, syrffio barcud, cerdded Nordig a hwylio.

Mae’r sesiynau hyn ar gyfer pobl leol er mwyn iddyn nhw weld potensial gweithgareddau awyr agored nid yn unig fel gweithgaredd hamdden ond fel gyrfa posib.

Dywedodd y Cyng. Graham Rees: “Mae gennym ni amgylchedd awyr agored wych yng Nghonwy ac mae’n braf gweld mentrau fel hyn sy’n helpu pobl i wneud y gorau o’r byd o’u cwmpas.  Rydym ni hefyd yn awyddus i hyrwyddo gweithgareddau awyr agored fel gyrfa posib sy’n denu ymwelwyr i’r ardal ac yn cryfhau’r economi awyr agored.

Os hoffech chi fynychu sesiwn (neu fwy nag un sesiwn), lawrlwythwch a chwblhewch Ffurflen Gofrestru a Ffurflen Feddygol ar gyfer pob person sy’n cymryd rhan a’u dychwelyd i:

SWYDDFA CONWY: Clare Sharples/Jon Merrick, Prosiect Twristiaeth Awyr Agored, Canolfan Fusnes Conwy, Lôn y Gyffordd, Cyffordd Llandudno, LL31 9XX

SWYDDFA GWYNEDD: Sioned Green, Prosiect Twristiaeth Awyr Agored, Marchnata Twristiaeth a Gofal Cwsmer, Cyngor Gwynedd, Caernarfon, LL55 1SH

Lawrlwythwch:
Rhaglen Gweithgareddau 2013 cliciwch yma
Disgrifiad o Weithgareddau 2013 cliciwch yma
Ffurflen Gofrestru 2013 cliciwch yma
Ffurflen Ganiatâd Meddygol 2013 cliciwch yma

Sylwch, hyn a hyn o lefydd sydd ar gael ac nid yw dychwelyd ffurflen yn golygu bod lle wedi ei neilltuo ar eich cyfer; bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi i gadarnhau.

04/04/2013

Grwp Siarter Amgylcheddol Gogledd Cymru (GSAGC)

Mae'r Prosiect Twristiaeth Awyr Agored yn falch o noddi Grŵp Siarter Amgylcheddol Gogledd Cymru (GSAGC). Criw o ddarparwyr gweithgareddau awyr agored yw GSAGC sy'n dymuno sicrhau y rheolir lleoliadau gweithgareddau'n gynaliadwy a bod llais cydlynol ar gyfer ymgynghori gydag asiantaethau allanol, cadwraethwyr a rheolwyr tir. Wrth hyrwyddo'r arfer amgylcheddol gorau a rhoi cyhoeddusrwydd eang i'r siarter amgylcheddol, mae'r grŵp yn gobeithio dangos cymaint o ymrwymiad sydd gan ddarparwyr gweithgareddau yng Ngogledd Cymru tuag at faterion amgylcheddol.

Trwy gyfarfodydd rheolaidd a thrwy ddulliau cyfathrebu eraill, bydd GSAGC yn cynnig llwyfan i drafod, i ddatblygu ac i weithredu er mwyn galluogi datblygu gweithgareddau awyr agored mewn ffordd gynaliadwy. Mae'r grŵp yn y broses o ddatblygu hyfforddiant amgylcheddol i ddarparwyr gweithgareddau o fewn prosiectau eraill a fydd yn cyfarch pryderon ardaloedd penodol.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â chartergroup@snowdonia-active.com

04/10/2012

Ymgynghori ac Ymchwil

Snowdonia Mountains & CoastRydym yn falch o gyflwyno'r ymgynghorwyr fydd yn gweithio ar y prosiect i ddarparu gwahanol becynnau gwaith o fewn cwmpas y prosiect.
Penodwyd Blue Sail i ymchwilio i botensial twristiaeth ryngwladol mewn twristiaeth awyr agored ar gyfer y prosiect. Bydd eu gwaith yn cael ei gynnal rhwng Awst a Rhagfyr 2012 a bydd yn cynnwys creu cronfa ddata o ddarparwyr, nodi bylchau a chyfleoedd newydd trwy ymchwil a gweithio gyda darparwyr a chwblhau trwy wneud argymhellion marchnata i ddenu ymwelwyr rhyngwladol i'r cyrchfannau hardd hyn. Yr aelodau o Blue Sail sy'n gweithio ar y prosiect hwn yw Lorna Easton, Sheona Southern a Neen Kelly, sydd â phrofiad o gyrchfannau twristiaeth awyr agored llwyddiannus yn cynnwys yr Alban ac Ardal y Llynnoedd. Dyfarnwyd y Contract Asesiad Cynaliadwyedd i Marilyn Larden o Sustainable Travel International UK a'r Asesiad Effaith Cydraddoldeb i Ian Baker o Catalyst.

Penodwyd Wavehill Limited i gynnal Gwerthusiad o'r Prosiect a byddant yn llunio fframwaith gwerthuso ar gyfer y prosiect yn ogystal â darparu adroddiadau llinell sylfaen, ganol tymor ac ar ddiwedd y prosiect.

13/09/2012

Launch of OT project at Graignamanagh

Snowdonia Mountains & CoastLansiwyd Prosiect Twristiaeth Awyr Agored yn ardal Dyffryn Barrow yn Graignamanagh ddydd Iau 13 Medi 2012, sef ar yr ail ddiwrnod mewn cyfres o dridiau o gyfarfodydd rhwng y gwahanol bartneriaid oedd yn rhan o'r Prosiect Twristiaeth Awyr Agored.

Roedd y gyfres hon o gyfarfodydd yn cynnwys cyfarfodydd gan fyrddau a grwpiau llywio'r Prosiect Twristiaeth Awyr Agored. Hefyd ar y bore Iau cynhaliwyd gweithdy diddorol iawn wedi'i hwyluso gan Blue Sail, grŵp ymgynghorol a benodwyd i ymchwilio i botensial twristiaeth awyr agored pob partner yn y prosiect.

Hefyd cymerodd aelodau'r bwrdd a'r grŵp llywio ran mewn sampl o weithgareddau awyr agored megis beicio a chanŵio ar yr Afon Barrow. Yn y daith ar hyd yr afon roedd yn rhaid i bob canŵ fynd trwy ddarn heriol o afon Barrow gan lywio'r canŵ trwy ddwy gored a dau lecyn gyda dyfroedd gwyllt. Afraid dweud bod sawl un wedi disgyn i'r dŵr. Ar ôl y gweithgaredd hwn, gwahoddwyd pawb i ginio gan Bartneriaeth LEADER Kilkenny i lansio'r prosiect Awyr Agored.
(Llun o aelodau'r grwpiau partneriaeth yn y lansiad gydag Afon Barrow yn y cefndir)

17/06/2012

Sioe Good Food a Countryfile y BBC

Snowdonia Mountains & CoastMae sioe Countryfile y BBC wedi dod yn ddigwyddiad blynyddol i'r Cyngor, sy'n defnyddio'r enw 'Eryri – Mynyddoedd a Môr' yn y sioe. Y bwriad wrth fynd i'r sioe yw denu cymaint o bobl â phosibl i Eryri, a darparu gwybodaeth am lety a phethau i'w gwneud yng Ngwynedd a Chonwy. Roedd hyn yn gyfle delfrydol i hyrwyddo'r Prosiect Twristiaeth Awyr Agored.

Rhannwyd samplau am ddim o hufen iâ a oedd wedi'i ddarparu gan gwmni lleol 'Cadwaladers', a wnaeth hufen iâ llus yn benodol ar gyfer y sioe. (Dewiswyd llus am fod coed llus cynhenid yn tyfu'n uchel ym mynyddoedd Eryri.) Roedd yn ymddangos bod hyn yn ddigon i ddenu pobl i ymweld â'r ardal. Daeth tua 20,000-25,000 o ymwelwyr i'r sioe bob diwrnod. Roedd yn ddigwyddiad llwyddiannus iawn at ei gilydd, ac roedd nifer mawr o unigolion wedi dangos diddordeb mewn gweithgareddau antur yn yr awyr agored, nid yn unig yng Ngwynedd a Chonwy ond hefyd yn ardaloedd y partneriaid yn Iwerddon, y gellir eu cyrraedd ar y llong fferi o Gaergybi.

09/06/2012

Camerâu i Gyfeirianwyr Ifanc
Eisteddfod yr Urdd

UrddSefydlwyd Urdd Gobaith Cymru ym 1922 yn fudiad ieuenctid i ddiogelu'r Gymraeg a'i diwylliant drwy roi cyfle i bobl ifanc ddod at ei gilydd a chyfathrebu â'i gilydd yn Gymraeg. Mae'n hyrwyddo canu, dawnsio, gweithgareddau egnïol, yn ogystal â chyfansoddi, barddoniaeth a chelfyddyd. Mae'r Eisteddfod yn ddathliad wythnos o hyd o bopeth Cymraeg, sy'n rhoi cyfle i unigolion gystadlu â'i gilydd a dangos eu medrau a'u hymroddiad i'r celfyddydau.

Gwynedd oedd cartref yr ŵyl eleni, ac fe'i cynhaliwyd ar Stad Glynllifon. Er mwyn hyrwyddo'r prosiect yng Ngwynedd, cynhaliwyd cystadleuaeth Cyfeiriannu ar y Maes. Brwydrodd unigolion yn erbyn y gwynt a'r glaw a'r mwd yn eu welingtons er mwyn casglu stampiau mewn gwahanol stondinau ar gyfer eu cardiau rheoli. Cafodd yr enillwyr wobr o gamera bob un.

Roedd pedwar enillydd, dau ar ddydd Mercher, sef Ellie sy'n 10 oed a orffennodd y cwrs mewn 25 munud, a Sioned Fôn o Ysgol Brynrefail, sy'n 13 oed, a orffennodd y cwrs mewn 23 munud. Ar ddydd Gwener yr enillwyr oedd Cai o Fethel, sy'n 6 oed, a orffennodd y cwrs yn yr amser rhyfeddol o fyr o 13 munud ac Iwan o Gaernarfon, sy'n 12 oed, a orffennodd y cwrs yn yr amser anhygoel o 8 munud!

Meddai'r Cynghorydd Paul Thomas, yr Aelod Cabinet sydd â chyfrifoldeb dros hamdden ar Gyngor Gwynedd:

"Cawsom ymateb gwych i'r gystadleuaeth ac mae'n amlwg bod pawb wedi mwynhau – er gwaetha'r gwynt a'r glaw a'r mwd! Hoffwn ddiolch i'r holl gystadleuwyr a gymerodd ran, a llongyfarch y pedwar enillydd ar eu llwyddiant. Ein hamcan oedd creu diddordeb mewn gweithgareddau awyr agored ymysg pobl ifanc. Rydym am weld plant a phobl ifanc yn gallu manteisio ar yr hyn sydd ar gael ar garreg y drws, ac yn gobeithio denu pobl o'r tu allan i Wynedd i weld faint sydd gennym i'w gynnig."

09/05/2012

Diwrnod yr UE

EU DayAr 9 Mai 1950, cymerodd Gweinidog Tramor Ffrainc Robert Schuman y camau cyntaf tuag at ffurfio'r hyn sy'n cael ei adnabod bellach fel yr Undeb Ewropeaidd drwy wneud datganiad yn galw ar Ffrainc, yr Almaen a gwledydd eraill yn Ewrop i gyfuno eu cynhyrchiant glo a dur er mwyn creu'r "sylfaen gadarn gyntaf i ffederasiwn Ewropeaidd". Hwn oedd yr union sector a oedd wedi ysgogi'r Ail Ryfel Byd pryd yr oedd y gwledydd dan sylw wedi dinistrio ei gilydd bron. Roedd cymodi'n fenter fawr ar y pryd.

Ym 1985, daeth 9 Mai yn Ddiwrnod Ewrop. Er mwyn nodi'r achlysur, estynnodd Llywodraeth Cymru wahoddiad i brosiectau Ewropeaidd sy'n rhedeg yn yr ardal i arddangos gwybodaeth am eu prosiectau yn ei Swyddfeydd yng Nghyffordd Llandudno. Roedd Twristiaeth Awyr Agored yn falch o fod yn bresennol ochr yn ochr â phrosiectau eraill yr UE gan gynnwys Cymunedau Cyfeillgar i Oed, prosiect arall sy'n cael ei ariannu'n rhannol drwy Raglen Cymru-Iwerddon 2007-2013

27/03/2012

Lansio

Plas Y BreninDaeth busnesau a chyrff at ei gilydd i lansio prosiect twristiaeth newydd cyffrous ym Mhlas y Brenin, Capel Curig ddydd Mawrth 27 Mawrth. Roedd nifer mawr o westeion yn bresennol i gynrychioli chwe chorff y bartneriaeth gan gynnwys Maer a Dirprwy Faer Dún Laoghaire a Kildare yn ogystal â chynrychiolwyr gwahanol fusnesau yn y sector twristiaeth awyr agored.

Meddai Jon Merrick, Rheolwr y Prosiect Twristiaeth Awyr Agored:

"Nod y prosiect hwn yw cynnwys pobl leol a busnesau wrth ddatblygu'r sector twristiaeth awyr agored. Bydd yn helpu busnesau i recriwtio pobl leol sydd â'r sgiliau y mae ar fusnesau eu hangen, drwy ddatblygu rhaglen brentisiaethau newydd i hyfforddwyr awyr agored. Bydd yn edrych ar fentrau marchnata newydd a chyffrous, ac agwedd bwysig ar ei waith fydd ceisio cynnig gwefr i bobl sy'n chwilio am weithgareddau egnïol yn yr awyr agored drwy wella'r gweithgareddau presennol a datblygu cynhyrchion newydd. Y neges yw y bydd Conwy a'i phartneriaid yn ceisio cynnig y lleoliadau gorau ar gyfer twristiaeth egnïol yn yr awyr agored."

Meddai Alan Williams, Pennaeth Plas Menai:

"Fel cyflogwr lleol, rwyf wrth fy modd o weld bod y prosiect hwn yn ceisio datblygu rhaglen brentisiaethau i hyfforddwyr awyr agored gan ein bod ni, fel y rhan fwyaf o gyflogwyr, am recriwtio pobl leol sydd â'r sgiliau priodol i'n canolfannau Awyr Agored. Mae'r diwydiant wedi bod ag eisiau rhaglen hyfforddi sydd wedi'i chydnabod yn genedlaethol, felly rwyf yn falch iawn o gefnogi'r prosiect hwn."

Partneriaid y Prosiect

Conwy Council

DLRCCGwyneddKilkennyNWOPKildare