Twristiaeth Awyr Agored
English Website

Y Prosiect

Mae'r partneriaid yn cydnabod bod potensial am dwf pellach mewn twristiaeth awyr agored. Maent hefyd yn cydnabod ei bod yn bwysig cyfnewid arferion da a gwersi ar draws ffiniau, fel partneriaid strategol a hefyd er mwyn gweithwyr proffesiynol yn y sector awyr agored.

Mae'r prosiect Twristiaeth Awyr Agored yn ceisio deall y rhwystrau sy'n atal busnesau yn y sector awyr agored rhag tyfu ar hyn o bryd, ac yn wynebu'r heriau hyn drwy estyn cymorth ar draws ffiniau. Ar yr un pryd, rydym yn chwilio am ffyrdd newydd ac arloesol o farchnata'r sector twristiaeth awyr agored. Mae'r prosiect yn ceisio datblygu cysylltiad hefyd rhwng cymunedau lleol yng Nghymru ac Iwerddon a'u defnydd o'r amgylchedd naturiol, er mwyn ysbrydoli ein cymunedau i gymryd rhan mewn gweithgareddau gwirfoddol a hamdden a'u cymell i weithio yn y sector twristiaeth awyr agored.

NOD AC AMCAN 1

Meithrin datblygiad busnesau
lleol ym maes Twristiaeth Awyr Agored

business development in Outdoor Tourism

Mae'r prosiect yn cydnabod bod potensial am dwf yn y sector Twristiaeth Awyr Agored, ac yn sylweddoli bod busnesau'n allweddol i sicrhau'r twf mwyaf posibl. Felly bydd y prosiect yn ymgysylltu â busnesau presennol yn ogystal â rhai newydd a rhai sy'n datblygu. Rydym am gael gwybod gan y sector beth yw'r rhwystrau sy'n atal busnesau rhag tyfu. Drwy ddeall y materion hyn a chydweithio â busnesau lleol, bydd y prosiect yn ceisio broceru â gwasanaethau prif ffrwd i sicrhau'r cymorth perthnasol, yn ogystal â phennu 30 o fusnesau y bydd yn cydweithio â nhw ar faterion neu brosiectau penodol.

Y bwriad yw rhannu'r gwersi a ddysgir drwy gydweithio â busnesau ar draws y sector ac ar draws ffiniau drwy gynnal gweithdai ar y cyd i Gymru ac Iwerddon i ledaenu a thrafod arferion da.

Os yw'ch busnes yn gweithredu yn y sector Twristiaeth Awyr Agored, cysylltwch â'r swyddog cyswllt yn eich ardal am fwy o wybodaeth.

NOD AC AMCAN 2

Hybu cyfleoedd cyflogaeth mewn Twristiaeth Awyr Agored, gan gynnwys datblygu cynllun wedi'i achredu i hyfforddi hyfforddwyr awyr agored

supporting employment opportunities in Outdoor TourismMae'r prosiect yn cydnabod bod angen creu cyfleoedd cyflogaeth i bobl leol yn y sector Twristiaeth Awyr Agored yng Nghymru ac yn Iwerddon, yn enwedig ar lefel hyfforddwyr mewn busnesau sy'n darparu gweithgareddau. Mae ystadegau'n dangos bod prinder sgiliau yn ein poblogaethau lleol mewn gwaith o'r math hwn. Er mwyn helpu i gau'r bwlch hwn rydym yn bwriadu datblygu Fframwaith Prentisiaethau newydd yng Nghymru drwy weithio mewn partneriaeth â SkillsActive (y cyngor sgiliau sector). Yn Iwerddon rydym yn bwriadu datblygu rhaglenni hyfforddi cydnabyddedig i hyfforddwyr awyr agored a fydd yn gyson â lefelau sgiliau a chynnwys y rhaglen yng Nghymru. Mae'r prosiect yn bwriadu cydweithio â chyflogwyr, darparwyr hyfforddiant ac unigolion wrth ddatblygu Fframwaith cynhwysfawr sy'n addas i bawb.

Os hoffech gael mwy o fanylion ac ystyried y posibilrwydd o gyflogi prentisiaid, cysylltwch â ni.

NOD AC AMCAN 3

Datblygu mentrau marchnata
arloesol ym maes Twristiaeth Awyr Agored

Developing marketing initiatives in Outdoor TourismMae'r prosiect yn bwriadu datblygu mentrau marchnata arloesol ar y cyd a fydd yn hybu'r sector Twristiaeth Awyr Agored yn ardaloedd y partneriaid. Y cam cyntaf yn y broses hon fydd cynnal astudiaeth o botensial cyfunol ardaloedd y partneriaid ym maes Twristiaeth Awyr Agored. Bydd hyn yn cynnwys-

1) Astudiaeth sylfaenol o ddarparwyr Twristiaeth Awyr Agored yn ardaloedd y partneriaid

2) Asesiad o bosibiliadau Twristiaeth Awyr Agored yn ardaloedd y partneriaid

3) Argymhellion ar gyfer dogfen Strategaeth Farchnata ar y Cyd. Penodwyd Blue Sail i wneud yr astudiaeth ac mae crynodeb o'r darganfyddiadau, y dadansoddiad a'r argymhellion yn yr adroddiad. Ar gyfer dibenion y prosiect yma mae Twristiaeth Awyr Agored yn golygu 'cyfranogiad ymwelwyr mewn gweithgareddau awyr agored naill yn ystod gwyliau neu ddiwrnod allan, neu yn ystod prif weithgaredd'. Cliciwch yma i lawrlwytho'r adroddiad: Adroddiad Terfynol Marchnata y Prosiect Twristiaeth Awyr Agored

Fe gewch fwy o fanylion yn y papurau gwaith isod:

1. Data Marchnata ac Ymchwil ar Ddefnyddwyr - lawrlwythwch yma
2. Marchnata Rhanbarthol a Chenedlaethol - lawrlwythwch yma
3. Tueddiadau - lawrlwythwch yma
4. Ymchwil Cymharol - lawrlwythwch yma

Yn seiliedig ar ganfyddiadau'r astudiaeth datblygwyd a chytunwyd ar Strategaeth Farchnata ar y Cyd ar gyfer sector Twristiaeth Awyr Agored ardaloedd y partneriaid. Bydd y strategaeth yn cael ei defnyddio i ddatblygu negeseuon a dulliau hyrwyddo ar y cyd i hyrwyddo ardaloedd y partneriaid yn rhyngwladol.

Strategaeth Farchnata ar y Cyd y Prosiect Twristiaeth Awyr Agored lawrlwythwch yma

NOD AC AMCAN 4

Cynnwys cymunedau lleol mewn gweithgareddau awyr agored drwy hybu gwirfoddoli a chreu brwdfrydedd i gymryd rhan mewn prosiectau Awyr Agored

Encouraging local communities to engage and participate in Outdoor projectsMae'r prosiect yn cydnabod ei bod yn bwysig ymgysylltu â'n cymunedau lleol a'u cymell i gymryd rhan mewn Gweithgareddau Awyr Agored yn eu hamser hamdden. Felly bydd y prosiect yn cynnig sesiynau blasu fel y gall cymunedau gael profiad o weithgareddau na fyddent yn cymryd rhan ynddynt fel arfer. Nod y prosiect yw bod yn gyfrwng i bobl ymuno â chlybiau wedyn os ydynt am barhau â'r gweithgarwch. Bydd y prosiect yn hwyluso hyn drwy ddarparu hyfforddiant datblygu i wirfoddolwyr o glybiau ac o'r gymuned. O ganlyniad i hyn bydd clybiau'n gallu cynnig mwy o leoedd i bobl o'r gymuned. Mae'r prosiect hefyd yn bwriadu darparu hyfforddiant a sgiliau i bobl leol i helpu unigolion i symud ymlaen fel cyfranogwyr cymwys neu fel gwirfoddolwyr cymwys.

Mae'r prosiect hefyd yn gorfod llunio adroddiad sy'n asesu'r effaith ar Gydraddoldeb a Chynaliadwyedd y mae'r prosiect yn ei gael/y gallai'r prosiect ei gael ar y sector. Comisiynwyd Catalys i gynnal yr Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb a Sustainable Travel UK oedd yr Ymgynghorwyr a oedd yn edrych ar yr Asesiad o Effaith ar Gynaliadwyedd.

Gellir gweld manylion am yr adroddiadau hyn yma:
- Asesiad o Effaith ar Gynaliadwyedd
- Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb

Mae'r prosiect wedi ystyried yr argymhellion a wnaed yn yr asesiadau hynny ac maent yn edrych ar weithio tuag atynt yn y dyfodol.

Os hoffech roi cynnig ar weithgareddau newydd, cysylltwch â ni i gael mwy o fanylion am y cyrsiau a gweithdai sydd ar gael.

Partneriaid y Prosiect

Conwy Council

DLRCCGwyneddKilkennyNWOPKildare